خیلی وقت است که جدی دست به صفحه کلیدم نزدم. می‌دانم تنها دلیلی که الان در حال نوشتن هستم، غمی است که بدان دچارم.


نمی‌دانم چگونه نباید دیگران را هیچ گاه نیازرد؟ لکن هیچ گاه به عمد کسی را نیتزرده ام. گاهی برگشتن و عذر خواهی جز بر اندوه هر دو نمی‌افزاید. 


گاهی اگر قلبی شکسته شد باید رفت، باید رفت و دیگر آن قلب را بیش از این نشکست.