از همه دوستان پوزش می طلبم.

تا یک شهریور نمی‌توانم کنار شما مهربان‌ها باشم.