آه که غیبت

تو را از یادها نیز پاک می‌کند

اما می‌خواهم گاهی حتی اثری از من

در هیچ قلبی هم نماند.